Katholiek Nieuwsblad - Sint Pieter Rome

PG Hoge Raad verklaart zich nader. En blijft op zijn handen zitten.

  • 04 oktober 2013
PG Hoge Raad verklaart zich nader. En blijft op zijn handen zitten.

"Zo wordt de term 'oplegmededeling' nimmer gebruikt."

Het was een van de argumenten waarmee mr. J.W. Fokkens, procureur-generaal bij de Hoge Raad, probeerde om Peter Poot, directeur van Chipshol, te overtuigen dat de spraakmakende, op internet circulerende ambtsinstructie van minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie aan het College van procureurs-generaal beslist een vervalsing is. In die vermeende richtlijn draagt Hirsch Ballin het OM op aangiften tegen curatoren die frauderen bij faillissementen zonder meer te seponeren. Voor dat laatste wordt in de instructie het woord 'oplegmededeling' gebruikt.

Sepotbesluit
Er komt tevens uit naar voren dat de minister afspraken heeft gemaakt met de rechterlijke macht om burgers die bezwaar maken tegen niet-vervolging via een artikel 12 procedure zonder meer af te serveren (opvallend, want dit is ook zonder afspraak in de rechtspraak al traditie. "Vrijwel zonder uitzondering, bijkans onvoorwaardelijk, dekt het Hof een sepotbesluit van het OM", schreef in 1996 het rapport Integriteit Rechterlijke Macht).

Buitengewoon lasterlijk
Het argument van Fokkens, die zich had laten informeren door het OM, dat "de term 'oplegmededeling' nimmer gebruikt" wordt, was met een simpele Google-actie te weerleggen zoals we eerder al schreven. Poot zond Fokkens per kerende post dan ook een kopie van een brief van het Arrondissementsparket Parket Roermond, waarin het onderwerp precies zo wordt vermeld als in de vermeende ambtsinstructie: 'Oplegmededeling ten behoeve van de aangever'. Daarmee leek een van Fokkens' argumenten voor de valsheid van de instructie dus gepareerd te zijn. Poot betoogde bovendien dat, als er sprake is van een vervalste ambtsinstructie, deze buitengewoon lasterlijk is ten aanzien van oud-minister Hirsch Ballin en de integriteit van de rechtsstaat. Er zou dus een onderzoek naar moeten worden ingesteld en de vervalser dient vervolgd te worden.

Inperking
Mr. Fokkens heeft per schrijven van 19 september geantwoord. Poots pleidooi voor onderzoek en vervolging negeert hij. Hij begint met erop te wijzen dat zijn argument er maar een onder anderen is. Maar bovendien verklaart de procureur-generaal bij de Hoge Raad dat hij zijn opmerking anders bedoeld had. Hij wilde er slechts duidelijk mee maken "dat de term 'oplegmededeling' nimmer wordt gebruikt in een ambtelijk stuk als een richtlijn". Blijkbaar kunnen bepaalde, bij het parket gebezigde juridische termen met zekerheid niet in ambtelijke stukken voorkomen. Maar erkend moet worden dat Fokkens de inperking al in zijn antwoord van 10 september had ingebouwd. En dus, zegt Fokkens, "heb ik niet bedoeld te stellen dat de term op zichzelf nooit wordt gebruikt."

'Ernstig misstand'
Peter Poot is teleurgesteld in het antwoord van de hoogste aanklager in de Nederlandse rechtsorde, die tegen een ernstige vervalsing aanloopt, maar weigert daartegen in actie te komen, zoals hij eerder passief bleef ten aanzien van openlijk bijklussende rechters als Westenberg. "Dat is toch onontkoombaar", schrijft de directeur van Chipshol op 2 oktober aan Fokkens terug, "nu u op het verkeerde been bent gezet met betrekking tot het zogenaamd nimmer gebruiken van de term 'Oplegmededeling'. U beschikt over een document met registratienummer van het parket, inclusief de naam van de aangever. U kunt dus, als u wilt, nagaan wie de rechtspraak met falsificaties in diskrediet brengt, dan wel vaststellen dat er sprake is van een ernstige misstand".


Tags

Katholiek nieuws in je mailbox:
Please wait

© Katholiek Nieuwsblad